Què és el mapa escolar?


El mapa escolar és una eina que permet que tota la comunitat educativa i també persones que es dediquen a tasques de programació, anàlisi i estudis del sistema educatiu, puguin accedir a informació administrativa i de complementària que els permeti dur a terme la seva tasca. Dona compliment al que estableix el Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar.

L’article 8 de La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009), estableix que el mapa escolar és l'instrument que reflecteix l'oferta del sistema educatiu i l'activitat educativa no universitària, i que és la base a partir de la qual s'ha d'elaborar la programació a què fa referència l'article 44. La informació que conté el mapa ha de ser actualitzada regularment.

El Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar (DOGC núm. 5664, de 06.07.2010), desenvolupa el que estableix la Llei 12/2009, d'educació, i estableix, en l’article 1, el següent:

 1. El mapa escolar és l'instrument digitalitzat que reflecteix l'oferta dels ensenyaments compresos en el sistema educatiu de Catalunya i l'activitat educativa no universitària, els centres que els imparteixen i els serveis educatius, qualssevol que siguin les persones destinatàries de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de finançament.
 2. El mapa escolar constitueix, també, la base per a la programació de l'oferta educativa per tal d'establir, amb caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya.
 3. Tothom ha de tenir accés al contingut del mapa escolar i se n'ha de donar publicitat mitjançant la web del Departament d'Educació.

La principal font d'informació del mapa escolar és el Registre de centres del Departament i altres sistemes d’informació que gestionen dades de centres educatius, d'acord amb Decret 84/2010.

Amb el mapa escolar l'usuari pot tenir accés a la informació de la distribució territorial de l'oferta d'ensenyaments de Catalunya.

En aquest sentit és un instrument que ofereix informació dels:

 • Centres,
 • ensenyaments que aquests imparteixen, i
 • adscripcions dels centres.

Cerca simple

A la pantalla principal es mostra la cerca simple, que permet localitzar un centre per nom o codi o bé fer la selecció segons àrees territorials, comarca, municipi i districte municipal.

El resultat de la cerca es visualitza en el mapa.

Les icones de navegació dins del mapa permeten fer les funcions pròpies d'un sistema d'informació geogràfica: apropar, allunyar, acotar una àrea determinada, veure el resultat amb visió topogràfica, fotogràfica, centrar l'objecte en el mapa, etc.

El resultat també es pot visualitzar en forma de llista, que es pot exportar a un full de càlcul.

Addicionalment l’usuari pot accedir a la informació estadística i demogràfica de l’àrea sol•licitada amb dades de context: població total, població en l'edat escolar de 3 a 16 anys, superfície, densitat i una classificació dels centres segons la tipologia següent:

 • Centres del Servei d'Educació de Catalunya (tots els sostinguts amb fons públics)
 • Centres d'educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics
 • Total de centres educatius

Aquesta informació es refereix sempre al conjunt dels centres del territori, al marge de la cerca específica que es porta a terme.

Cerca avançada

La cerca avançada mostra els ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya, que es poden triar de manera múltiple.

També es poden seleccionar els centres en funció de la titularitat i cercar els centres d’educació especial.

Un cop s'ha fet la cerca, apareixen els centres triats sobre el mapa o bé en forma de llista.

Els navegadors suportats són:

 • Internet Explorer 10.0 i versions posteriors
 • Mozilla Firefox 40.0 i versions posteriors
 • Google Chrome 40.0 i versions posteriors